De Klenge Prėnz

Lex Roth:
Nei lëtzebuergesch Versioun vum ‚PETIT PRINCE‘

De ‘Petit Prince’ vum Antoine de Saint-Exupéry ass, no der Bibel, dat meescht iwwersatent Buch vun der Welt: iwwer 260 Sproochen an Dialekten; wäit méi ewéi 250 Milliounen Exempläre si gedréckt ginn ; dat ka jo keen Zoufall sinn. Intressant: eleng 16 veschidden Iwwersetzungen op däitsch; déi vum Philosoph Sloterdijk an dem Schrëftsteller Hans-Magnus Enzensberger fënnt een 2015 bei deene 6 däitsche Versiounen am leschte Joer… zimlech ‚fräi‘ iwwerdroen. Firwat net eng 2. nei lëtzebuergesch?

Den enormen Erfolleg vun dësem ‚Welt-Buch‘ kënnt natierlech dovun, datt et sech zwar wéi e ‚Kannerbuch‘ weist, a Wierklechkeet ower op all Manéier e philosophesch-mythologescht Wierk ass, eng Zort Fabel, e Mäerchen, dat esou jonk bleift wéi déi alleguer, déi sech op dës Manéier mam Liewe wëllen/ mussen auserneesetzen!

De Lex Roth huet sech zënter 50 Joer ë.a. mat dosendeweisen Iwwersetzunge vun de Fabele vum La Fontaine, iwwer 20 Tintin- an Asterix-BD, bis bei grouss Mäerchebicher a 25 Titelen aus der Walt Disney-Produktioun – strikt nëmmen aus den Originalen eraus – en Numm als Spezialist fir d’Iwwerdroen an d’Lëtzebuergescht gemaach. Hie bréngt dann elo ‚De Klenge Prënz‘ an eiser Sprooch, an hofft, datt d’Komplimenter vun de sëlleche Fachleit ewell fir d’Fabelen och fir de ‚Klenge Prënz‘ kënne wouer bleiwen, ë.a.:

…Mat Genoss hunn ech Är Fabelen degustéiert…si hunn eng echt lëtzebuergesch Nues kritt… duerch Är säfteg, kräfteg mä och nuancéiert, räich Sprooch ass et eng perséinlech Kreatioun ginn (Prof. Leolpold Hoffmann).
…Quel délice et quel émerveillement de trouver subitement sa langue d’origine dans sa plus pure authenticité…vous m’avez fait découvrir tout un pays que je ne connaissais pas (Me Gaston Vogel).

Den Iwwersetzer huet sech elo ganz bewosst esou no wéi méiglech – also guer net ‚fräi‘ – um ‚Saint-Ex‘ säi spezielle Stil fir de ‚Petit Prince‘ gehal. Dat ass natierlech en Avantage fir franséischsproocheg Leit, déi sech fir hirt Léieren ‚eran‘ an d’Lëtzebuergescht wëlle liesen… a lauschteren; de ganzen Text läit, wéinst der eegener Musikalitéit an dem Takt vun eiser Sprooch op duebeler CD am neie (gebonnene) Buch: Eng Invitatioun fir jidfer Lëtzebuergesch-Cours! Datselwecht kann ee fir déi soen, déi aus dem Lëtzebuergeschen eraus Franséisch wëlle léieren… also normal Schoulklassen!

Lex Roth:
Nouvelle version luxembourgeoise du ‚Petit Prince‘

Derrière la Bible, le ‘Petit Prince’ d’Antoine de Saint-Exupéry est le livre le plus traduit au monde : en plus de 260 langues et dialectes; loin au-delà de 250 millions d’exemplaires sont parus ; cela net peut être un hasard. Intéressant: 16 traductions différentes rien qu’en allemand ; en 2015, celles du philosophe Sloterdijk et de l’auteur Hans-Christian Enzensberger se trouvent parmi les six versions de l’année passée… traductions assez ‘libres’. Pourquoi pas une 2e nouvelle en luxembourgeois?

L’énorme succès de ce ‘livre mondial’ provient de ce qu’il se gère en ‘livre pour enfants’, mais en étant de fait un ouvrage philosophique et mythologique à tous les égards, une espèce de fable, un conte restant aussi jeune que tous ceux qui veulent/doivent s’en prendre à la vie de cette façon !

Lex Roth s’est fait une réputation avec e.a. des traductions par douzaines, à partir des Fables de La Fontaine, en passant par une vingtaine de BD Astérix&Tintin jusqu’à d’imposants livres de contes comme de 25 albums de la production Walt Disney – toujours strictement d’après les originaux ! Maintenant il amène ‘de Klenge Prënz’ dans notre langue, tout en espérant que les compliments de maints spécialistes, depuis les ‘Fabelen’, peuvent également demeurer justifiés pour ‘De Klenge Prënz’, tels que :
…c’est avec délice que j’ai dégusté vos fables…elles ont reçu un vrai nez luxembourgeois de par votre langage savoureux, solide, mais nuancé et riche ; elles sont devenues création personnelle…(Prof.et poète Léopold Hoffmann).
…Quel délice et quel émerveillement de trouver subitement sa langue d’origine dans sa plus pure originalité…vous m’avez fait découvrir tout un pays que je ne connaissais pas (Me Gaston Vogel, auteur francographe).

À présent, le traducteur s’est tenu pour son ‘Klenge Prënz’ bien sciemment et au possible – donc sans ‘libertés’ – au style si spécifique de ‘Saint-Ex’ pour son ‘Petit Prince’. Ceci constitue évidemment un avantage pour les gens francophones se destinant à ‘entrer’ dans le luxembourgeois par la lecture… et l’écoute… puisque le texte complet se trouve, sur 2 CD, dans le livre (relié) : Une invitation destinée à chaque cours de luxembourgeois! C’est ce qu’on peut considérer de même pour ceux qui, inversement, veulent apprendre le français… en classes d’écoles !

Lex Roth:
Neue Version des 'Kleinen Prinzen' in luxemburgischer Sprache

Der 'Kleine Prinz' von Antoine de Saint-Exupéry ist, nach der Bibel, das am häufigsten übersetzte Buch der Welt: erschienen in mehr als 250 Sprachen und Dialekten mit weit über 260 Millionen Exemplaren; das kann kein Zufall sein. Interessant: allein 16 verschiedene Übersetzungen nur ins Deutsche. Unter den sechs Versionen im vergangenen Jahr 2015 finden sich diejenigen des Philosophen Sloterdijk und des Autors Hans-Christian Enzensberger ... recht freie Übertragungen. Warum nicht eine zweite, neue ins Luxemburgische?

Der enorme Erfolg dieses Welt-Buches rührt daher, dass es sich zwar 'Kinderbuch' nennt, tatsächlich aber in jeder Hinsicht ein philosophisches und mythologisches Werk darstellt … eine Art Fabel, ein Märchen so junggeblieben wie alle, die das Leben auf diese Art und Weise nehmen wollen oder müssen!

Lex Roth hat sich über 50 Jahre z. B. mit Dutzenden Übersetzungen einen Namen als Spezialist für Übertragungen ins Luxemburgische gemacht, angefangen mit den Fabeln von La Fontaine über gut 20 Asterix- und Tintin-Comics bis hin zu beeindruckenden Märchenbüchern wie 25 Alben aus der Walt Disney -Produktion – stets strikt nach den Originalen! Nun widmet er sich also dem 'Kleinen Prinzen' in unserer Sprache, hoffend, dass die positiven Beurteilungen so mancher Spezialisten, vor allem seit den 'Fabeln', ebenso für den 'Kleinen Prinzen' fortbestehen können, solche wie:
„... mit Entzücken habe ich Ihre Fabeln genossen … durch Ihre köstliche und fundierte, aber auch reiche und nuancierte Sprache haben diese ein wirklich luxemburgisches Gesicht erhalten. Sie sind eine persönliche Schöpfung geworden.“ (Professor und Dichter Léopold Hoffmann)
„Welch eine Wonne und Wohltat, seine Muttersprache plötzlich in ihrem reinsten Ursprung zu finden. Sie haben mich ein ganzes Land entdecken lassen, wie ich es noch nicht kannte.“ (Me Gaston Vogel, französischer Autor)

Jetzt hat sich der Übersetzer für seinen 'Kleinen Prinzen' ganz bewusst und bestmöglich, also gerade ohne Freiheiten, an den so typischen Stil von 'Saint-Ex' gehalten. Dieser stellt natürlich einen Vorteil für die frankophonen Menschen dar, sich der luxemburgischen Sprache durch Lesen … und Zuhören zuzuwenden und in diese einzutauchen. Der komplette Text findet sich, auf 2 CDs und gelesen im Klang unserer Sprache, dem neuen (gebundenen) Buch beigelegt: eine an alle Luxemburgisch-Kurse gerichtete Einladung! Das Gleiche kann man auch für all diejenigen erwägen, die hingegen aus dem Luxemburgischen heraus Französisch lernen wollen … also für normale Schulklassen.

Seitenzahl: 96
Format: 21,5 x 15 cm
Produktform: Hardcover/Gebunden
Gewicht: 300 g
Sprache: Letzeburgisch
Beilagen: 2 CD-Audio

Preis 29€ (Buch inkl. Audio-CDs)